2021.12.01 - 10:46  
 
PAGRINDINIS MENIU
NAUJIENOS
APIE MUS
TAISYKLĖS
KONTAKTAI
PRISIJUNGIMAS
TAISYKLĖS
1. Draudžiama naudotis mūsų paslaugomis pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis saugomas asmenų teises, viešąją tvarką ar moralės taisykles.
2. Užsakovas tampa svetainės savininku internetiniame portale tik pilnai atsiskaičius su UAB "IT link", kuri yra internetinio portalo www.lietuvoje.net priežiūros ir aptarnavimo darbų vykdytoja, iki tol visos teisės priklauso minėtai bendrovei.
3. Šalys atsako už sutartyje numatytų prievolių tinkama vykdymą. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už prievolių nevykdymą (netinkamą vykdymą) vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 07 15 nutarimu Nr. 840. Šalys sutarė, kad nenugalimos jėgos aplinkybėms pagal šią sutartį taip pat priskiriami sutarties šalių nesukelti Interneto tinklo sutrikimai ar organizaciniai pasikeitimai, trukdantys tinkamai vykdyti prievoles.
4. Santykiuose su trečiaisiais asmenimis šalys atsako savarankiškai. UAB "IT link" neatsako pagal Užsakovo turtines prievoles, taip pat už veiklas trečiųjų asmenų atžvilgiu, pvz., Užsakovo padarytus nusikaltimus, administracinio pobudžio pažeidimus bei trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių neturtinių teisių pažeidimus, tarp jų pramoninės nuosavybės teisių (firmų vardai, prekių (paslaugų) ženklai ir pan.) ir autorių teisių pažeidimus.
5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Sutartis neterminuota ir galioja kol pusės jos nenutrauks.
 
UAB "IT Link" kolektyvas
6/21/123341/271875
   © UAB "IT link"